Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman organizează examen de promovare pentru persoanele încadrate în funcții contractuale debutant în data de 06.04.2023, ora 10.00, la sediul unității în conformitate cu prevederile Hotărârii. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare constă în susţinerea unui interviu şi se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 84, art. 86 și art. 87 din H.G. nr. 1336/2022.

Condiții de participare:

Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fii obținut calificativul ‘’foarte bine’’ în raportul de evaluare a perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant.

  • 6 luni vechime în activitate;

În vederea participării la examen, candidații trebuie să depună la Compartimentul  R.U.N.O.S. până la data de 29.03.2023 următoarele acte:

  • formular de înscriere la examenul de promovare;
  • adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și adeverința din care să rezulte că angajatul nu se află sub nicio sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
  • copia raportului de evaluarea perioadei de stagiu pentru personalul contractual debutant.

 

Copiile actelor solicitate vor fi însoțite de originale.

La examen pot participa angajații unității noastre care îndepliniesc condițiile de participare.

 

Date suplimentare despre condiţiile de participare la concurs, precum si bibliografia se pot obţine de la Compartimentul RUNOS – tel: 0247/318877.

 

MANAGER,
DR.SOARE ROXANA

 

DOCUMENT ATAȘAT

RomanianEnglish