Drepturile și obligațiile pacientului pe timpul spitalizării

Drepturile asiguratilor:

 1. sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurări de sanatate la care se asigura, in condiţiile prezentei legi si a contractului-cadru;
 2. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport daca opţiunea este pentru un medic din alta localitate;
 3. sa isi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 4. sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in condiţiile legii;
 5. sa efectueze controale profilactice, in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 6. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 7. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relaţie contractuala cu casele de asigurări de sanatate;
 8. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 9. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 10. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 11. sa beneficieze de dispozitive medicale;
 12. sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 13. sa li se garanteze confidenţialitatea privind datele, in special in ceea ce priveşte diagnosticul si tratamentul;
 14. sa aiba dreptul la informaţie in cazul tratamentelor medicale;
 15. sa beneficieze de concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sanatate in condiţiile legii.

I. Alte drepturi ale asiguratilor

 • prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
 • prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale; prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;
 • prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
 • prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală, precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
 •  pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
 • pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

II. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 • Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt urmatoareie:

 1. sa se înscrie pe lista unui medic de familie;
 2. sa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificări in starea lor de sanatate;
 3. sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 4. sa anunţe in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asiguraţi;
 5. sa respecte cu strictete tratamentul si indicaţiile medicului;
 6. sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 7. sa achite contribuţia datorata fondului si suma reprezentând copiata, in condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 8. sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si a! bolilor cu potenţial endemo-epidemic si cele prevăzute in Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii si a lăuzei, servicii de planificare familiala in condiţiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

RomanianEnglish