În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Ordinului nr. 166/2023;

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA

organizează concurs pentru ocuparea următorului post unic vacant conform prevederilor art. IV alin. (1) lit.b) și alin. 2 lit.b) OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

 

 • 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Ambulatoriu integrat.
 1. Conditii generale si specifice prevăzute în fișa postului:

Conditii generale:

 • a) are cetatenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaste limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineste condițiile de studii, de vechime în specialitate si, dupa caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidată la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotararea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: diploma de licență,  certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: certificate profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică.

 

 • Dosarul de înscriere la concurs va conține:
 • a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 • b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.

 

Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar în termen de valabilitate.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănățatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c), i) si j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

 

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor și care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.

 

La toate actele depuse în copie se prezintă și originalele pentru confirmare “conform cu originalul”.

 

   Taxa de participare la concurs este în valoare de 150 lei și se va achita la casieria spitalului.

 

 1. Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea psihiatrie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalul-poroschia.ro și la avizier.

 1. Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii,la Compartimentul RUNOS în termen de 10 zile lucrătoare de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizează în maxim 90 de zile de la data publicarii anuntului.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, tel. 0247/318877 interior 25.

 

 • 5. Probele stabilite pentru concurs:
 • selectia dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin;
 • proba scrisă;
 • proba clinică ( cazurile clinice se vor alege din tematica clinică a probei scrise).

 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidatii declarati admisi la etapa precedentă. Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică,

În urma susținerii tuturor probelor vor fi delarati admisi candidatii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.

 

 1. Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist psihiatrie:
Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul posturi@gov.ro 30.06.2023
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 14.07.2023 Ora 15.00
Data selecției dosarelor 17.07.2023
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 17.07.2023 Ora 13.00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 18.07.2023 Ora 13.00
Data afișării rezultatelor  contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 19.07.2023 Ora 13.00
Data probei scrise 21.07.2023 Ora 10,00
Data afițării rezultatelor la proba scrisă 21.07.2023 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 24.07.2023 Ora 15,00
Data afițării rezultatelor  contestațiilor referitoare la proba scrisă 25.07.2023 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 26.07.2023 Ora 10,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 27.07.2023 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 28.07.2023 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor  contestațiilor referitoare la proba clinjcă/practică 31.08.2023 Ora 15.00
Data afișării rezultatelor finale 01.08.2023 Ora 15.00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalul-poroschia.ro

MANAGER
Dr. SOARE ROXANA

 

DOCUMENTE ATAȘATE

RomanianEnglish