Spitalul de Psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman organizează, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare și  Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 (un) post de AGENT DDD – Compartiment infecții asociate asistenței medicale;
 • 1 (un) post de INFIRMIER – la secția ACUȚI II;
 • 1 (un) post de SPĂLĂTOREASĂ.

Condiții generale de înscriere la concurs:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

A. Pentru postul de AGENT DDD

 • școală general;
 • documente care atestă absolvirea cursului de agent dezinfecție, dezinsecție, deratizare organizat de furnizorii autorizați de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății;
 • 6 luni vechime în activitate.

B. Pentru postul de INFIRMIER

 • școală generală
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

sau

 • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
 • 6 luni vechime în activitate.

C. Pentru postul de SPĂLĂTOREASĂ

 • școală generală

Calendar desfășurare concurs pentru postul de agent DDD:

 • 08.07.2022 ora 15.00 data limită depunere dosar;
 • 12.07.2022 ora 10.00 selecția dosarelor de înscriere;
 • 09.08.2022 ora 10.00 proba scrisă tip grilă, la sediul spitalului str. Dunării, nr. 245, comuna Poroschia, jud. Teleorman;
 • Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Calendar desfășurare concurs pentru postul de infirmier:

 • 08.07.2022 ora 15.00 data limită depunere dosar;
 • 12.07.2022 ora 10.00 selecția dosarelor de înscriere;
 • 09.08.2022 ora 10.00 proba scrisă tip grilă, la sediul spitalului str. Dunării, nr. 245, comuna Poroschia, jud. Teleorman;
 • Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Calendar desfășurare concurs pentru postul de spălătoreasă:

 • 08.07.2022 ora 15.00 data limită depunere dosar;
 • 12.07.2022 ora 10.00 selecția dosarelor de înscriere;
 • 09.08.2022 ora 12.00 proba scrisă tip grilă, la sediul spitalului str. Dunării, nr. 245, comuna Poroschia, jud. Teleorman;
 • Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs in termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului în Monitorul Oficial, până la data de 08.07.2022 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs ( se primește cerere tip de la Compartimentul RUNOS);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. certificat de integritate comportamentală conform Legii 118/2019;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. certificat de sănătate care să ateste starea psihică;
 9. certificat de căsătorie – unde este cazul;
 10. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia de concurs se găsește pe site-ul instituției www.spitalul-poroschia.ro sau la sediul acesteia.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, com. Poroschia, jud. Teleorman, telefon 0247.318.877 (int. 20).

 

MANAGER,
DR.SOARE ROXANA

 
Documente atașate:

RomanianEnglish