În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din OMS nr. 954/2017, Spitalul de Psihiatrie Poroschia, având datele din antet, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director al unității, după cum urmează:

            – 1 post de Director Financiar – Contabil;

La concurs/examan se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și speficice, astfel:

Criterii generale:

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;
 • b) copie de pe actul de identitate;
 • c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • i) proiectul de specialitate.
 • j) taxa de concurs 150 lei.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/examaneul pentru ocuparea funcției de Director Financiar – Contabil va avea loc la sediul spitalului din localitatea Poroschia și cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • c) interviul de selecție.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Publicația de concurs/examen, tematica pentru testul grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se găsesc pe site-ul unității noastre www.spitalul-poroschia.ro sau la Compartimentul RUNOS, str. Dunării, Nr. 245, comuna Poroschia, telefon 0247/31 88 77, interior 20.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

 • 14.12.2022 – Publicarea concursului
 • 03.01.2023 –  ora15,00 – Termen limită de depunere a dosarelor
 • 04.01.2023 – Selecția dosarelor de concurs
 • 04.01.2023 – ora 15,00 – Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs
 • 05.01.2023 – ora 15,00 – Termen limită de depunere a contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
 • 06.01.2023 – ora 15,00 – Soluționarea și afișarea rezultatelor cu privire la selecția dosarelor
 • 11.01.2023 – ora 10,00 – Test-grilă / Proba scrisă
 • 11.01.2023 – Afișarea rezultatelor proba scrisă
 • 12.01.2023 – ora 10,00 – Susținerea proiectului de specialitate
 • 12.01.2023 – Afișarea rezultatelor la susținerea proiectului de specialtate
 • 12.01.2023 – ora 13,00 – Susținerea interviului de selecție
 • 12.01.2023 – Afișarea rezultatelor la susținerea interviului de selecție
 • 12.01.2023 – Afișarea rezultatului final
 • 13.01.2023 – ora 16,00 – Termen limită de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul final al concursului, cu excepția interviului de selecție
 • 16.01.2023 – ora 16,00 – Soluționarea și afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la rezultatul final al concursului

BIBLIOGRAFIE CONCURS

A. DIN DOMENIUL LEGISLAȚIEI

 1. Legea nr. 95/2006 , Titlul VII privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea de Guvern NR. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”
 6. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar – preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordinul ministerului finantelor publice nr. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bubetare si legale;
 9. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 12. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Ordonanta Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 14. Hotararea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 15. Ordinul nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

B. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

Școala Naținală de Sănătate Publică și Management Sanitar – Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006.

TEMELE – CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE

In vederea ocuparii functiei de director financiar-contabil din cadrul Spitalului de Psihiatrie Poroschia

1.Analiza situatiei economice-financiare a spitalului

 1. a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;
 2. b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, sectii etc)
 3. c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
 4. d) Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private.

2.Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului

 1. a) Fundamentarea activitatilor;
 2. b) Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli;
 3. c) Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului.

3.Îmbunătătirea managementului resurselor umane

 • a) Evaluarea încadrării cu personal pe categorii;
 • b) Evaluarea relatiei dintre structura spitalului si încadrarea cu personal;
 • c) Evaluarea relatiei dintre serviciile furnizate si încadrarea cu personal;
 • d) Metode de crestere a performantei personalului;
 • e) Stimularea satisfactiei profesionale a personalului medical.

4. Strategia managementului în domeniul achizitiilor

 • a) Stabilirea necesarului de materiale( medicamente, materiale sanitare, alte materiale);
 • b) Modalităti de achizitie
 • c) Evaluarea stocurilor;
 • d) Indicatori de eficientă ai utilizării stocurilor.

5. Strategia managementului în activitatea de investitii

 • a) În echipamente;
 • b) Modernizarea de sectii;
 • c) Extinderi;
 • d) Reparatii capitale.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

 • A. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;
 • B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări;
 • C. Identificarea problemelor critice;
 • D. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
 • E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

1.Scop;

2.Obiective – indicatori;

3.Activităţi:

a)definire;

b)încadrare în timp – grafic Gantt;

c)resurse necesare – umane, materiale, financiare;

4. responsabilităţi;

5. Rezultate aşteptate;

6. Monitorizare – indicatori;

7. Evaluare – indicatori.

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza spitalul (maximum 8-10 pagini, fonturi de 14 in Times New Roman).

 

 

Manager,
Dr. SOARE ROXANA

RomanianEnglish