A N U N Ț

Promovare personal contractual

Spitalul de psihiatrie Poroschia, Judeţul Teleorman organizează examen de promovare în grad profesional în data de 27.05.2020 conform prevederilor H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare se face pentru următoarele posturi:

A) Compartiment Managementul calității serviciilor medicale

– 1 post de Inginer debutant care prin transformare va deveni Inginer.

B)  Compartiment RUNOS

– 1 post de Economist,  gr. II, care prin transformare va deveni Economist gr. I.

 

Locul și ora de desfăşurare a examenului: 

–  la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, Comuna Poroschia ora 10.00

 

CONDIŢII GENERALE pentru participarea la examen:

Conform prevederilor art. 41 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise şi se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 41^1, 44 şi 45 din H.G. nr. 286/2011.

Cererea de participare la examen se va depune până în: 19.05.2020 ora 13.00 la Compartimentul RUNOS.

Date suplimentare despre condiţiile de participare la examen, precum și bibliografia se pot obţine de la Compartimentul RUNOS – tel: 0247/318877.

 

                    BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCȚIA DE ECONOMIST

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G.R nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”

– O.M.S nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulteriare, Titlul VII – Spitalele;

– H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

– O.M.S. nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G.R nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților

– Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar   preventiv, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

– Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare si legale;

– Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare

– Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

                  BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCȚIA DE INGINER

– Legea nr. 95/2006 privnd reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

– Legea nr. 46/2003 privnd drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;

– -Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările și completări ulterioare;

– Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale;

– Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

– Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;

– Metodologia de monitorizare a unităților sanitare acreditate, aprobată prin Ordinul ANMCS nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate;

– Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, cu modificările și completările ulteriare;

– Ordinul nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, actualizat;

– Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare – Norma privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital

– REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Compartiment RUNOS,
Ec. Buzică Ana

Aprobat
Manager,
Dr. Soare Roxana