SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice , cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următormătoarelor posturi:

 • 1 post de medic șef de secție – Secția II Acuți – specialitatea Psihiatrie;
 • 1 post de medic șef de secție – Secția Cronici – specialitatea Psihiatrie.

Dosarul de înscriere la concurs va conține:

 • a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ( cererea se poate descărca de pe site-ul spitalului spitalul-poroschia.ro sau se poate ridica direct de la sediul spitalului).
 • b) copia xerox a diplomei de studii;
 • c) adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la norme aprobate prin OMS nr. 1406 /2006;
 • e) declarația pe proprie răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să concureze;
 • f) declarația pe proprie răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 • g) certificat privind starea de sănătate;
 • h) dovada/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de către conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor;
 • i) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
 • k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
 • l) chitanţa de plată a taxei de concurs;
 • m) CV;
 • n) copia actului de identitate în termen;
 • o) copie certificat de casatorie (unde este cazul).

Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului și va fi afișată pe site-ul acestuia.

Condiții de înscriere:

– la concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordinal m.s.p.(vechimea în specialitate decurge de la data confirmării si încadrării ca medic specialist).

 

Consursul sau examenul va consta în următoarele probe:interviu- susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă se susține după subiecte din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislație secundară aferentă.

Proba clinică sau practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Comuna Poroschia, judetul Teleorman în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în revista ,, Viața Medicală,,  iar concursul se organizează după minim 30 de zile de la publicare în revista ,, Viața Medicală,,.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de psihiatrie Poroschia, com. Poroschia, jud. Teleorman, telefon 0247/318877 (int. 20).

MANAGER
Dr. SOARE ROXANA