Conform art. 39 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru reluarea concursului candidații vor prezenta următoarele documente în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anuntului pe site-ul instituției, până la data de 15.06.2021 pentru postul de asistent medical debutant și infirmier, respectiv asistent medical de farmacie și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare prin care își exprimă intenția de a participa din nou la concurs la noile date;

De asemenea vor fi redepuse documentele a căror valabilitate a expirat, respectiv:

  1. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  2. certificat de integritate comportamentală conform Legii 118/2019;
  3. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  4. certificat de sănătate care să ateste starea psihică;
  5. certificat de membru și aviz anual de la OAMGMAMR;

Documentele se vor depune la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, str. Dunării, nr. 245, comuna Poroschia, jud. Teleorman – Birou R.U.N.O.S. (resurse umane).

Adeverină care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării concursului.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia,com. Poroschia, jud. Teleorman, telefon 0247.318.877 (int. 20).

Aprobat,
Manager,
Dr. Soare Roxana

Compartiment RUNOS,
Ec. Buzică Ana