În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din OMS nr. 954/2017, Spitalul de Psihiatrie Poroschia, având datele din antet, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

            – 1 post de director medical.

La concurs/examan se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și speficice, astfel:

Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;

 1. c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 2. d) copie de pe certificatul de medic specialist;
 3. e) curriculum vitae;
 4. f) adeverință care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 5. g) cazier judiciar;
 6. h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 7. i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 8. j) proiectul de specialitate;
 9. k) taxa de concurs 150 lei;

 

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului/examenului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs/examen.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

 

Concursul/examaneul pentru ocuparea funcției de director medical va avea loc la sediul spitalului și cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. b) susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. c) interviul de selecție.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Publicația de concurs/examen, tematica pentru testul grilă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se găsesc pe site-ul unității noastre www.spitalul-poroschia.ro sau la Compartimentul RUNOS, str. Dunării, comuna Poroschia, telefon 0247/31 88 77, interior 20.

 

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

18.03.2021, ora 14:00 – Termenul limită de înscriere a candidaților ( de luni până joi ora 800 – 16:00, vineri 08:00 – 14:00)

22.03.2021, ora 11:00  – Întâlnirea comisiei de concurs pentru verificarea dosarelor și stabilirea rezultatelor cu mențiunea Admis sau Respins și afișarea la sediul spitalului a rezultatului verificării dosarelor de înscriere;

23.03.2021, ora 14:00 –    Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor;

24.03.2021, ora 14:00  – Soluționarea și afișarea contestațiilor.

30.03.2021, ora 10:00 – Susținerea testului-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, str. Dunării, Comuna Poroschia, jud. Teleorman.

31.03.2021, ora 10:00  – Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului și interviul de selecție;

01.04.2021, ora 16:00  – Afișarea rezultatelor concursului la sediul spitalului;

02.04.2021, ora 16:00 – Depunerea contestațiilor;

05.04.2021, ora 16:00 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului la sediul spitalului.
 

Manager,
Dr. SOARE ROXANA

 
 
Document atașat: