În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist – sef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA organizează concurs pentru ocuparea următormătorului post:

 

 • 1 post vacant pe perioadă nedeterminată (normă întreagă) de medic primar – confirmat în specialitatea Psihiatrie – Secția II Acuți;

 

Dosarul de înscriere la concurs va conține:

 1. a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze ( cererea se poate descărca de pe site-ul spitalului spitalul-poroschia.ro sau se poate ridica direct de la sediul spitalului).
 2. b) copia de pe diploma de licență și certificatul de medic primar
 3. c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la OMS nr. 869/2015;
 6. f) cazierul judiciar;
 7. g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 8. h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
 9. i) CV;
 10. j) copia actului de identitate în termen;
 11. k) copie certificat de casatorie (unde este cazul).

Taxa de concurs este de 150 lei, conform prevederilor art. 31 din Metodologia de organizare concursului aprobată prin O.M.S. nr. 869/2015, mai sus menționat.

Tematica este cea afișată pe site-ul Ministerului Sănătății. Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului și va fi afișată pe site-ul acestuia.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Comuna Poroschia, judetul Teleorman în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului în săptămânalul ,, Viața Medicală,,  iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între  31 – 90 de zile de la publicare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, com. Poroschia, jud. Teleorman, telefon 0247/318877 (int. 20).

 

MANAGER

Dr. SOARE ROXANA

 
 
Document atașat: